Title of document: Agroforestry “ກະສິກໍາປ່າໄມ້” _ ສະບັບພາສາລາວ

Authors: ປທ. ຄໍາຄູ່ອງ ເພັງຈັນທະມາລີ; ປອ. ສາຍທອງ  ວິໄລວົງ; ປທ. ກອງແກ້ວ ສຸກັນຍາ; ປຕ. ນ. ພວງມະນີ ພົມມະນີມິດ; ປຕ. ສີສະໝອນ ໄຊຍະກັນຍາ; ປຕ. ນ. ຄໍາເຫືອງ ເພັດສົມພອນ

Journal’s name if any:

Ministry/Government Agency/Organisation: GRET/ALiSEA, NOuL

Year of publication: 2018

Geographic focus: Lao PDR

Main issues / topics addressed (for example: ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຂອງລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້; ອົງປະກອບຂອງລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້; ການຈັດແບ່ງລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ ໃນໂລກ ແລະໃນ ສປປ ລາວ; ການວາງແຜນພັດທະນາລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້…)

School of agroecology (if any):

Web address to original document (if any):

Summary:

ເນື້ອໃນໃນໜຼັງສືເຫຼັ້ມນີ້ແບ່ງເປຼັນຫຼາຍບົດ, ມີເນື້ອໃນທີ່ເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງກະສິກໍາປ່າໄມ້ໃນລະບົບຕ່າງໆ ເພື່ອການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ