{if $options->theme->general->favicon != ""} {/if} {includePart parts/seo} {googleAnalytics $options->theme->google->analyticsTrackingId, $options->theme->google->anonymizeIp} {wpHead} {!$options->theme->header->customJsCode} {var $searchFormClass = ""} {if $elements->unsortable[search-form]->display} {var $searchFormClass = $elements->unsortable[search-form]->option('type') != "" ? "search-form-type-".$elements->unsortable[search-form]->option('type') : "search-form-type-1"} {/if} {* ****** HEADER VARIABLES START ********** *} {var $headerLayoutType = ''} {var $headerElementClass = array()} {var $headerImageSrc = ''} {var $headerImageHeight = ''} {if $wp->isSingular('item')} {* SINGLE ITEM SETTINGS *} {var $headerLayoutType = $post->meta('item-data')->headerType} {elseif $wp->isSingular('event-pro')} {* SINGLE ITEM SETTINGS *} {var $headerLayoutType = $post->meta('event-pro-data')->headerType} {elseif $wp->isTax('items') or $wp->isTax('locations')} {* TAXONOMY SETTINGS *} {var $meta = (object) get_option("{$taxonomyTerm->taxonomy}_category_{$taxonomyTerm->id}")} {var $headerLayoutType = isset($meta->header_type) ? $meta->header_type : ''} {elseif $wp->isTax('ait-events-pro')} {* TAXONOMY SETTINGS *} {var $meta = (object) get_option("{$taxonomyTerm->taxonomy}_category_{$taxonomyTerm->id}")} {var $headerLayoutType = isset($meta->header_type) ? $meta->header_type : ''} {else} {* PAGE BUILDER SETTINGS *} {var $headerLayoutType = $options->layout->general->headerType} {/if} {if $headerLayoutType == 'map'} {var $headerLayoutType = $elements->unsortable[header-map]->display ? $headerLayoutType : 'none'} {elseif $headerLayoutType == 'video'} {var $headerLayoutType = $elements->unsortable[header-video]->display ? $headerLayoutType : 'none'} {elseif $headerLayoutType == 'revslider'} {var $headerLayoutType = $elements->unsortable[revolution-slider]->display ? $headerLayoutType : 'none'} {elseif $headerLayoutType == ''} {var $headerLayoutType = 'none'} {/if} {* ****** HEADER VARIABLES END ************ *} {if $options->layout->custom->layout == 'half' && $headerLayoutType != '' && $headerLayoutType != 'none' && $headerLayoutType != 'revslider'} {var $layoutType = 'half'} {elseif $options->layout->custom->layout == 'full'} {var $layoutType = 'full'} {else} {var $layoutType = 'collapsed'} {/if} {if function_exists( 'wp_body_open' )} {wp_body_open()} {else} {doAction wp_body_open} {/if} {* usefull for inline scripts like facebook social plugins scripts, etc... *} {doAction ait-html-body-begin} {if $wp->isPage}
{else}
{/if}

Organic Agriculture “ກະສິກໍາອິນຊີ” _ ສະບັບພາສາລາວ

« »
Author:
Views:
4333
File size:
1.89 MB
Downloads:
250
Updated:
July 6, 2018

Title of document: Organic Agriculture “ກະສິກໍາອິນຊີ” _ ສະບັບພາສາລາວ

Authors: ປອ. ພຸດທະສອນ ສີບຸນນະວົງ; ທະວີສິດ ບຸນຍາສຸກ; ຜ່ອງໄສ ບົວສານຸວົງ

Journal’s name if any:

Ministry/Government Agency/Organisation: GRET/ALiSEA, NOuL

Year of publication: 2018

Geographic focus: Lao PDR

Main issues / topics addressed (for example: ຫຼັກການ ແລະ ແນວທາງກະສິກໍາອິນຊີ; ກະສິກໍາອິນຊີກັບການພັດທະນາແບບຢັ່ງຢືນ; ກະສິກໍາ ອິນຊີກັບຄວາມໜັ່ນຄົງດ້ານອາຫານ; ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ການກວດສອບຮັບຮອງ; ຫຼັກການກະສິກໍາອິນຊີລາວ…)

School of agroecology (if any):

Web address to original document (if any):

Summary:

ໃນປະຈບຸັນນີ້ຜົນກະທົບຈາກພິດໄພຈາກສານເຄມີ ແລະ ບັນຫາຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດຂອງການ ກະສິກໍາດັ່ງນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດໄດ້ເລີ່ມປັບປ່ຽນລະບົບການຜະລິດຈາກການກະເສດທີ່ເພີ່ງພາການໃຊ້ສານເຄມີ ມາເປັນລະບົບການຜະລິດທີ່ເພີ່ງພາກົນໄກນິເວດທໍາມະຊາດ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນ ເອີ້ນວ່າ “ກະສິກໍາອິນຊີ” ປະກອບກັບການຕື່ນຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງກນອະນຸລັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເອງເລີ່ມຫັນມາໃຫ້ກັບສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການຜະລິດທີ່ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ຂະບວນການກະສິກໍາອິນຊີຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມກໍ່ຕົວຂຶ້ນໃນປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ຜູ້ພະຍາຍາມອະທີບາຍວ່າ ກະສິກໍາອິນຊີເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກະສິກໍາ ຢັ່ງຢືນ ເຊີ່ງຍັງມີແນວທາງ ການກະສິກໍາ ຢັ່ງຢືນອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ກະສິກໍາ ປະສົມປະສານ, ກະສິກໍາ ທໍາມະຊາດ  ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງທີ່ຈີງແລ້ວ ແນວທາງການກະສິ ກໍາ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງແຕ່ເທັກນິກການຜະລິດ ຮູບແບບຂອງການຈັດການຟາມຂອງກະສິກໍາຢັ່ງຢືນ ທີ່ແຕກຕ່າງຕາມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບນິເວດທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຄອບຄົວກະສິກໍາ ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ແນວທາງກະສິ ກໍາ ເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ບົນແນວຄິດ ແລະ ຫຼັກການດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະຖຶກເອີ້ນ ນີຍາມແບບໃດ ກະສິກໍາອິນຊີໄດ້ພິສູດຕົວເອງໃນທຸກຫົນແຫ່ງທົ່ວໂລກວ່າ ເປັນການກະສິກໍາ ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສີ່ງແວດລ້ອມ