Title of document: Organic Agriculture “ກະສິກໍາອິນຊີ” _ ສະບັບພາສາລາວ

Authors: ປອ. ພຸດທະສອນ ສີບຸນນະວົງ; ທະວີສິດ ບຸນຍາສຸກ; ຜ່ອງໄສ ບົວສານຸວົງ

Journal’s name if any:

Ministry/Government Agency/Organisation: GRET/ALiSEA, NOuL

Year of publication: 2018

Geographic focus: Lao PDR

Main issues / topics addressed (for example: ຫຼັກການ ແລະ ແນວທາງກະສິກໍາອິນຊີ; ກະສິກໍາອິນຊີກັບການພັດທະນາແບບຢັ່ງຢືນ; ກະສິກໍາ ອິນຊີກັບຄວາມໜັ່ນຄົງດ້ານອາຫານ; ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ການກວດສອບຮັບຮອງ; ຫຼັກການກະສິກໍາອິນຊີລາວ…)

School of agroecology (if any):

Web address to original document (if any):

Summary:

ໃນປະຈບຸັນນີ້ຜົນກະທົບຈາກພິດໄພຈາກສານເຄມີ ແລະ ບັນຫາຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດຂອງການ ກະສິກໍາດັ່ງນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດໄດ້ເລີ່ມປັບປ່ຽນລະບົບການຜະລິດຈາກການກະເສດທີ່ເພີ່ງພາການໃຊ້ສານເຄມີ ມາເປັນລະບົບການຜະລິດທີ່ເພີ່ງພາກົນໄກນິເວດທໍາມະຊາດ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນ ເອີ້ນວ່າ “ກະສິກໍາອິນຊີ” ປະກອບກັບການຕື່ນຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງກນອະນຸລັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເອງເລີ່ມຫັນມາໃຫ້ກັບສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການຜະລິດທີ່ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ຂະບວນການກະສິກໍາອິນຊີຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມກໍ່ຕົວຂຶ້ນໃນປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ຜູ້ພະຍາຍາມອະທີບາຍວ່າ ກະສິກໍາອິນຊີເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກະສິກໍາ ຢັ່ງຢືນ ເຊີ່ງຍັງມີແນວທາງ ການກະສິກໍາ ຢັ່ງຢືນອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ກະສິກໍາ ປະສົມປະສານ, ກະສິກໍາ ທໍາມະຊາດ  ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງທີ່ຈີງແລ້ວ ແນວທາງການກະສິ ກໍາ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງແຕ່ເທັກນິກການຜະລິດ ຮູບແບບຂອງການຈັດການຟາມຂອງກະສິກໍາຢັ່ງຢືນ ທີ່ແຕກຕ່າງຕາມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບນິເວດທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຄອບຄົວກະສິກໍາ ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ແນວທາງກະສິ ກໍາ ເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ບົນແນວຄິດ ແລະ ຫຼັກການດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະຖຶກເອີ້ນ ນີຍາມແບບໃດ ກະສິກໍາອິນຊີໄດ້ພິສູດຕົວເອງໃນທຸກຫົນແຫ່ງທົ່ວໂລກວ່າ ເປັນການກະສິກໍາ ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສີ່ງແວດລ້ອມ