7th Congress of PGS Vietnam

7th Congress of PGS Vietnam

[Vietnamese below]

By Trang Nguyen – PHANO

On December 15, 2023, a representative of the Vietnam Rural Development Science Association (PHANO) – Vietnam Board of Members of the ALiSEA network participated and extended congratulations at the 7th Congress of Participatory Guarantee System Vietnam (PGS Vietnam) in Hanoi. The event was attended by more than 200 delegates from diverse sectors, which included 150 organic farmers belonging to the system, and was graced by the presence of many members of the ALiSEA network. These members were recognized for their contributions to the development of the system, such as the Agricultural Development Denmark Asian organization (ADDA Vietnam).

ALiSEA Representative congratulated (Mr. Nguyen Xuan Khoi, the second from the right)

During this important event, the film “The Journey of Trust” about 15 years – the emotional journey of farmers and system initiators in 2008. This is considered a special milestone for small-scale organic farmers in the provinces of Hanoi, Vinh Phuc, Bac Ninh, Bac Giang, Hai Phong, Hoa Binh, Tuyen Quang, Lao Cai, Ha Tinh in Vietnam due to the introduction of this Participatory Guarantee System published and linked private sectors building the value chain bringing the first organic productions to consumers, within the framework of the “Organic Agriculture Development Project” sponsored by the Agricultural Development Denmark Asian (ADDA) in the period 2005 – 2012.

(ADDA, Seed to Table, PGS Vietnam, VOAA) Image: ADDA

(ADDA, Seed to Table, PGS Vietnam, VOAA) Image: ADDA

Finally, The Coordination Board election for the period of 2024 to 2026 has concluded with active participation from the delegates. Mr. Tran Manh Chien, the CEO of Bac Tom, has been elected as the new Head of the Coordination Board with the highest trust vote. ALiSEA acknowledges and values the efforts of PGS Vietnam towards supporting farmer groups in achieving successful agroecology transformation. We hope that the newly formed Coordination Board is well-equipped to provide strong support to the organic agriculture producers in Vietnam.

At the Congress, we had the opportunity to discuss the latest technical advancements in agroecology with Mr. Nguyen Xuan Khoi, the Veteran Supervisor of PGS Vietnam. He shared his enthusiasm and insights about the recent supervision session he had in Hoa Binh, Ha Nam, where he observed that “the tomato plants in the experiment were flourishing and growing remarkably well, he emphasized Outstanding!”.  This was made possible through the application of agroecology principles and practical solutions, led by a team of experts including Dr. Pham Xuan Hoi from CARES and Dr. Pham Thi Thu Huong from FCRI, as part of ALiSEA’s Small Grant of 2022.

The PGS system has been effectively implemented in Vietnam to ensure the quality control of organic products, especially among small-scale farmers. Other PGS systems have also demonstrated their effectiveness in this regard. Therefore, the system was being actively encouraged for further development.


ĐẠI HỘI PGS VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Vòo ngày 15/12/2023, tại Hà Nội, Đại diện Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO) – Hội đồng Thành viên Việt Nam thuộc mạng lưới Nông nghiệp sinh thái – ALiSEA đã tham dự và chúc mừng Đại hội lần thứ 7 Hệ thống đảm bảo có sự tham gia Việt Nam (PGS Việt Nam) cùng với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ nhiều khối tổ chức, trong đó có 150 nông dân hữu cơ trong hệ thống này tề tựu đông đủ. Bên cạnh đó, nhiều thành viên trong mạng lưới ALiSEA cũng quy tụ để tham dự như và một trong số đó được vinh danh vì những đóng góp của họ cho sự phát triển của hệ thống này như Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Châu Á – Đan Mạch (ADDA tại Việt Nam).

Trong sự kiện quan trọng này, bộ phim “Hành trình của những niềm tin” kể lại hành trình 15 năm đầy cảm xúc của người nông dân và những người khởi xướng hệ thống vào năm 2008. Đây được coi là cột mốc đặc biệt đối với nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hòa. Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Tĩnh tại Việt Nam nhờ việc triển khai Hệ thống đảm bảo có sự tham gia gắn với chuỗi giá trị đưa những sản phẩm hữu cơ đầu tiên đến tay người tiêu dùng, trong khuôn khổ “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ” được tài trợ bởi Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Châu Á – Đan Mạch (ADDA) giai đoạn 2005 – 2012.

Cuối cùng, Ban điều phối nhiệm kỳ 2024 – 2026 được sự nhất trí của các đại biểu tham gia. Người được giới thiệu và được tín nhiệm cao nhất là Tân Trưởng ban điều phối Ông Trần Mạnh Chiến – CEO Bác Tôm. ALiSEA ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của PGS Việt Nam trong việc hỗ trợ các nhóm nông dân đạt được chuyển đổi sinh thái nông nghiệp thành công. Chúng tôi hy vọng rằng Ban điều phối mới sẽ ngày càng lớn mạnh để hỗ trợ cho những người sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Tại đại hội, chúng tôi đã được trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Khôi – Giám sát viên kỳ cựu của PGS Việt Nam, ông rất vui mừng chia sẻ “Ông mới đi giám sát ở Hòa Bình, Hà Nam về. Những cây Cà chua trong thí nghiệm rất đẹp và phát triển rất tốt! Ông nhấn mạnh Xuất sắc!”. Đây là những ứng dụng thực tế các nguyên tắc Nông nghiệp sinh thái, được hướng dẫn bởi nhóm chuyên gia là Tiến sĩ Phạm Xuân Hội – CARES, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương – FCRI trong khuôn khổ khoản tài trợ nhỏ của ALiSEA năm 2022.

Hệ thống PGS đã được triển khai hiệu quả tại Việt Nam nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm hữu cơ, đặc biệt là đối với nông dân quy mô nhỏ. Các hệ thống PGS khác cũng đã chứng minh tính hiệu quả của chúng trong vấn đề này. Do đó, hệ thống đã được khuyến khích tích cực để phát triển hơn nữa.


Video: